Wie is wie

Het loont de moeite om stil te staan bij de diverse verenigingen waar je mee te maken hebt als AIOS. Ken je ze wel voldoende? Via de onderstaande link krijg je een korte beschrijving van de volgende belangrijke veldpartijen:

 NVALT  KNMG  CCMS  RGS
 De Orde  CBOG  VWS  Capaciteitsorgaan
 LVAG  BOLS  OOR  

De NVALT
De NVALT is de wetenschappelijke vereniging van de longartsen in Nederland. Op de site vind je informatie over alle commissies, werkgroepen en secties. De sectie arts-assistenten, oftewel het aios bestuur, is één van deze secties. Vanuit het aios bestuur neemt de voorzitter deel in het hoofdbestuur. De andere leden zitten in diverse werkgroepen en commissies. Het aios bestuur behartigt jouw belangen voor wat betreft specialisme specifieke opleidingskwesties.
Als je in opleiding komt, moet je zelf zo snel mogelijk je lidmaatschap bij de NVALT regelen. Vanaf dat moment kun je deelnemen aan het cursorisch onderwijs.

De KNMG
De KNMG is een federatie van zes beroepsverenigingen, te weten de Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD), de Landelijke HuisartsenVereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Orde van Medisch Specialisten (Orde), de beroepsvereniging voor verpleeghuisartsen en sociale geriaters (NVVA) en de Nederlandse Vereniging voor VerzekeringsGeneeskunde (NVVG). Daarnaast hebben zij ook individuele leden, waaronder met name studenten.
De KNMG verdedigt de belangen van alle artsen in Nederland. Op grond van de wet BIG en de Regeling Specialisten Geneeskunde heeft de KNMG publiekrechtelijke taken en bevoegdheden.
Een van de belangrijkste taken is de regulering van de opleiding en (her)registratie van artsen in Nederland. Voor de uitvoering van deze taak heeft de KNMG enerzijds colleges en anderzijds registraties-commissies ingesteld. Specifiek voor de medische specialisten zijn dit respectievelijk de CCMS (Centraal College voor Medisch Specialisten) en de RGS (Registratie Geneeskundig Specialismen).

Het CCMS is het regelgevende college. De functies zijn:

 1. het vaststellen van het toetsingskader op grond waarvan deelspecialismen kunnen worden aangewezen,
 2. de aanwijzing van deelspecialismen en aanwijzing van de titel die de beoefenaar ervan mag voeren,
 3. het vaststellen van de algemene en bijzondere eisen waaraan een opleiding die onder het CCMS valt, moet voldoen,
 4. het vaststellen van de eisen voor de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en instellingen,
 5. het vaststellen van de eisen voor de inschrijving in het betreffende register van specialisten en van de eisen voor herregistratie.

De RGS is de registratiecommissie. De functies zijn:

 1. het bijhouden van de opleidingsregistratie. Assistenten die in opleiding komen, moeten zich meteen registreren bij de RGS om uiteindelijk erkend te worden,
 2. de registratie van specialisten en herregistratie van specialisten,
 3. het coördineren van de visitaties en de erkenning van opleidingsinstituten.

Overige diensten van de KNMG die van belang zijn voor de medisch specialisten zijn o.a. de toekenning van accreditaties, de Artseninfolijn en het onderhoud van de artsenvacature-bank op Artsennet. Leden ontvangen het blad Medisch Contact.

De Orde en de Jonge Orde
De Orde van Medische Specialisten (de Orde of soms OMS) is een organisatie waaraan 30 wetenschappelijke verenigingen zijn verbonden. Verder heeft de Orde verbinding met het Petrus Camper Instituut (een onafhankelijk wetenschapsinstituut) en de SMMS (een stichting dat nascholing organiseert m.b.t. management, maatschappen, verzekeringen, etc). De Orde bevat vier kamers, te weten de kamer Vrije Beroepen, de kamer Academisch Specialisten, de kamer Dienstverband en ten slotte de raad WOK (Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit).
De Orde maakt zich sterk voor de belangenbehartiging van alle specialisten op het juridische vlak, financiële vlak en in allerlei sociale zaken zoals verzekeringen en pensioenen, etc. 

De functies van de diverse kamers en afdelingen van de Orde zijn:

 1. de kamer Vrije Beroepen: opkomen voor DBC's, honorering, goodwill, pensioen van vrij gevestigde specialisten
 2. de kamer Academisch Specialisten: opkomen voor DBC's , CAO's, pensioenen en andere sociale zaken van academische specialisten in dienst
 3. de kamer Dienstverband: opkomen voor AMS, CAO's, etc van artsen in dienstverband
 4. de raad WOK: opkomen voor wetenschap, opleiding en kwaliteit, hiervoor stuurt de raad WOK een afvaardiging naar de BOLS om als belangrijke partner de aantallen en verdeling van de instroom van nieuwe aios te onderhandelen
 5. de Jonge Orde: opkomen voor de CAO's van de aios (onregelmatigheidstoeslag, arbeidstijden, etc)

Als aios ben je niet automatisch lid van de orde of de jonge orde, hiervoor moet je individueel lid worden. Dan krijg je ook het blad Orde-nieuws en kan je gratis gebruik maken van de juridische dienst van de Jonge Orde om bijv. je werktijdenrooster te laten doorlichten.

Het CBOG
Het CBOG (College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg) is de voortzetting van de MOBG (Modernisering van Opleidingen en Beroepen in de Gezondheidszorg). Het CBOG is een "single point of contact" voor het VWS (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). In deze hoedanigheid onderhoudt het contacten met de diverse veldpartijen, waaronder de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), KNMG, de Orde, CO (CapaciteitsOrgaan, zie verder), OOR's (Onderwijs- en OpleidingsRegio's, zie verder). De input die het haalt uit deze partijen worden gerapporteerd bij het VWS.
Het CBOG heeft als belangrijkste taak de coördinatie voor de optimale bemensing van de gezondheidszorg. Specifiek voor het geval van de aios, betekent dit dat zij advies uitbrengen aan VWS over het aantal en verdeling van de instroom van nieuwe aios. Hierbij houdt het CBOG rekening met de voorstellen van het CapaciteitsOrgaan, het BOLS (Bestuurlijk Overleg Lichtvoetige Structuur, zie verder) en de OOR's.

Het VWS
VWS (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft nu als minister Ab Klink. Er wordt door het ministerie gestreefd naar meer transparantie in de structuren van de gezondheidszorg en de opleidingen. Dit heeft geleid tot de moderniseringsmaatregelen waar het opleidingsfonds en het nieuwe opleidingsplan er enkele van zijn. Verder is er een explicieter streven naar meer kwaliteit binnen de opleidingen in de gezondheidszorg. Interessant hierbij is dat VWS een koppeling maakt tussen kwaliteit en het toekennen van meer opleidingsplekken.. Enig manco in dit systeem is dat kwaliteit zich niet makkelijk laat meten. Daarom wordt nu druk gezocht naar kwaliteitsindicatoren waaraan een goede opleidingskliniek herkend kan worden.
Ter promotie van kwaliteit van zorg zijn er verder diverse initiatieven genomen door VWS. Hierbij verwijs ik naar de website www.zichtbarezorg.nl; de patientenversie heet www.kiesbeter.nl.

Het CapaciteitsOrgaan
Het CapaciteitsOrgaan (CO) is een stichting, opgericht in 1990, die zich bezig  houdt met het ramen van de aantallen aios die opgeleid moeten worden om in de toekomst een ideale bemensing te hebben binnen de gezondheidszorg. Zij doet dit niet alleen voor medisch specialisten, maar ook voor de huisartsen, verpleeghuisartsen, sociaal geneeskundigen en tandheelkundigen. Het bestaat uit een plenair orgaan met vertegenwoordigers van de beroepsbeoefenaars, zorgverzekeraars en opleidingsinstellingen. Zij geven advies aan het CBOG, en zullen binnenkort fuseren met het CBOG.

Het LVAG
Het LVAG (Landelijke Vereniging van Medisch Specialisten in Opleiding, vroeger Landelijke Vereeniging van Assistent Geneeskundigen) is een vereniging van 27 juniorverenigingen met diens vertegenwoordigers, en verder met  vertegenwoordigers uit 8 academische ziekenhuizen en 1 anios. Individueel lidmaatschap is ook mogelijk.
De LVAG behartigt de belangen van alle aios voor wat betreft specialisme-overschrijdende zaken. Zij doen niet mee aan de CAO onderhandelingen zoals de Jonge Orde, hierin zit ook het grootste verschil met de Jonge Orde. Een ander verschil is dat alle aios die lid zijn van hun wetenschappelijke vereniging (bijv NVALT), automatisch lid worden van de LVAG. Omdat de LVAG op deze manier alle aios vertegenwoordigen, zijn zij bij uitstek spreekbuis tegenover andere partijen (zoals CBOG, VWS, etc) en media. Het LVAG heeft zich de laatste tijd verdienstelijk gemaakt bij de implementatie van de gemoderniseerde opleidingsplannen.

Het BOLS
Het BOLS (Bestuurlijk Overleg Lichtvoetige Structuur) bevat een vertegenwoordiging vanuit de NFU, NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en de Orde (m.n. de raad WOK).
Het BOLS houdt zich bezig met het ramen van de aantal en de verdeling van de  opleidingsplaatsen die nodig zijn voor het volgende jaar. Namens de Orde zit de raad WOK binnen het BOLS aan de onderhandelingstafel. In de raad WOK zitten de vertegenwoordigers van de diverse wetenschappelijke verenigingen, waaronder ook de NVALT.

De OOR's
De OOR's (Onderwijs- en OpleidingsRegio's) worden per regio samengesteld door opleidingsinrichtingen binnen die regio. Vaak zijn er diverse perifere opleidingsplaatsen rondom 1 academisch centrum. Binnen elke OOR worden de regionale onderwijssessies georganiseerd.