Diakonessenhuis

Het opleidingsdeel Longziekten van het Diaconessenhuis betreft de deelopleidingen:

 1. Slaap gerelateerde ademhalingsstoornissen en non-invasieve beademing (NIV)
 2. Tuberculose en Respiratoire allergie


1. Slaap gerelateerde ademhalingsstoornissen en non-invasieve beademing (NIV)

Slaap gerelateerde ademhalingsstoornissen en non-invasieve beademing (NIV) in de acute fase (samengebundeld in ‘Respiratoire Insufficiëntie). Deze deelopleiding vindt plaats in het Diaconessenhuis, locatie Utrecht, de duur is 3 maanden.
De vakgroep verzorgt de deelopleiding slaap gerelateerde ademhalingsstoornissen en non-invasieve beademing in de acute fase, in samenwerking met de afdeling Longziekten en Tuberculose van het UMCU (of andere opleidingskliniek).

Specifieke leerdoelen

Slaap gerelateerde ademhalingsstoornissen:
Aan het einde van de stage heeft de AIOS voldoende kennis verkregen van de pathofysiologie, diagnostiek en therapie van de slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, In het bijzonder:

 • Het spectrum aan slaap gerelateerde ademhalingsstoornissen en overige slaap gerelateerde aandoeningen en hoe hiermee te handelen in multidisciplinair verband
 • Systematische anamnese bij slaap gerelateerde ademhalingsstoornissen
 • Screening co-morbiditeit in relatie tot slaap gerelateerde ademhalingsstoornissen
 • Diagnostiek van slaap gerelateerde ademhalingsstoornissen, i.h.b. poly(somno)grafie
 • Behandeling van slaap gerelateerde ademhalingsstoornissen
 • Lange termijn begeleiding van OSAS patiënten
 • Instellen CPAP en Bilevel PAP modaliteiten, inclusief masker aanpassing e.d.

Noninvasieve beademing in de acute fase op de longafdeling:
Aan het einde van de stage heeft de AIOS voldoende kennis verkregen van de pathofysiologie, diagnostiek en therapie van de noninvasieve beademing bij patiënten met acute respiratoire insufficiëntie. In het bijzonder:

 • Indicatiestelling noninvasieve beademing in de acute fase
 • Begeleiding van patiënten in de opstartfase, vervolgfase en afbouwfase
 • Inschatten van parameters, die de uitkomst kunnen voorspellen
 • Monitoring bloedgaswaarden, bijvoorbeeld middels transcutane PCO2 meting
 • Complicaties, die gepaard kunnen gaan met de behandeling
 • Afbakening van mogelijkheden in relatie tot behandeling op Intensive Care Unit
 • Praktische aspecten t.a.v. maskers, drukken en beademingsapparatuur
 • Noninvasieve beademing in samenhang tot niet-medicamenteuze (palliatieve) zorg COPD

2. Tuberculose en Respiratoire allergie

De stage wordt doorlopen voor een periode van 3 maanden en vindt plaats in het derde vierde, vijfde of zesde opleidingsjaar, nadat de interne vooropleiding is voltooid. De stage zal gecombineerd worden doorlopen in het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein, het Diaconessenhuis, locatie Utrecht en de tuberculose bestrijding GGD regio Utrecht, volgens een vooraf afgesproken schema (weekschema). De stage wordt doorlopen voor een periode van 3 maanden en vindt plaats in het derde vierde, vijfde of zesde opleidingsjaar, nadat de interne vooropleiding is voltooid. De stage zal gecombineerd worden doorlopen in het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein, het Diakonessenhuis, locatie Utrecht en de tuberculose bestrijding GGD regio Utrecht.

Specifieke leerdoelen

Tuberculose:
Aan het einde van de stage heeft de AIOS voldoende kennis verkregen van:

 • pathofysiologie, diagnostiek en therapie van tuberculose.
 • specifieke behandelkamertechnieken
 • specifieke laboratoriumtechnieken
 • samenwerking met tuberculosedienst
 • screening op tuberculose bij risicogroepen

Respiratoire allergie
Aan het einde van de stage heeft de AIOS voldoende kennis verkregen van:

 • Immunologische aspecten, diagnostiek en behandeling van respiratoire allergie
 • Samenwerking met aanpalende specialismen, in bijzonder allergologie en KNO heelkunde in kader van respiratoir allergologische problematiek
 • Allergologische provocatietesten
 • Specifieke immunologische laboratorium technieken
 • Indicatiestelling complex allergisch astma in algemeen ziekenhuis voor verwijzing naar tertiair centrum
 • Transitie van allergisch astma van kindergeneeskunde naar volwassen pulmonologie

Voor het lokaal opleidingsplan of voor andere vragen kun je contact opnemen met Gijs Limonard (opleider): glimonard@diakonessenhuis.nl of Aik Bossink(plaatsvervangend opleider): abossink@diakhuis.nl of via telefoonnummer: 088 - 250 64 46.

Adres: Bosboomstraat 1
3582 KE  Utrecht
Opleider: Drs. G.J.M. Limonard
Plaatsvervangend opleider: Dr. A.W.J. Bossink
Website: www.diakonessenhuis.nl