Voorwaarden en informatie

Voorwaarden verbonden aan inschrijving en deelname

De inschrijving staat open voor longartsen en arts-assistenten in opleiding tot longarts.

Aanmelding voor het colloquium te Veldhoven dient te geschieden bij het secretariaat van de NVALT en voor het colloquium te Blankenberge bij het secretariaat Forum Vlaamse Longartsen vóór 12 oktober 2018 (Veldhoven) vóór 1 december 2018 (Blankenberge).

Voor de Nederlandse deelnemers in Veldhoven geldt dat het bedrag automatisch middels een incasso zal worden geïnd. Belgische deelnemers in Veldhoven ontvangen een factuur welke voor aanvang van het colloquium voldaan dient te zijn.

Inzending van de toets vooraf is essentieel voor het bijwonen van de cursus en het ontvangen van de accreditatiepunten.

Bij annulering vóór 25 oktober 2018 (colloquium Veldhoven) en vóór 31 december 2018 (colloquium Blankenberge) zijn 35 euro administratiekosten verschuldigd.

Bij annulering na 22 oktober 2018 (colloquium Veldhoven) en na 31 december 2018 (colloquium Blankenberge) is het cursusgeld verschuldigd, tenzij de vacante plaats kan worden toegewezen aan een andere gegadigde, een en ander ter beoordeling van en in overleg met het Secretariaat Bronkhorst Colloquia ofwel het Secretariaat Forum Vlaamse Longartsen.

Het bedrag van de cursuskosten, minus 70 euro voor reeds gemaakte kosten, wordt terugbetaald. Het toegezonden studiemateriaal kan dan worden behouden.

Bij annulering na 3 november 2018 voor het colloquium Veldhoven resp. 6 januari 2018 voor het colloquium Blankenberge is restitutie niet mogelijk.

Wijze van aanmelding en inschrijving

Aanmelding voor inschrijving gebeurt vóór 12 oktober 2018 voor het colloquium te Veldhoven via de website www.nvalt.nl
Aanmelding voor inschrijving gebeurt vóór 1 december 2018 voor het colloquium te Blankenberge via de website www.vlaamselongartsen.org
Voor het Bronkhorst Colloquium in Veldhoven geschiedt de inschrijving door het Secretariaat Bronkhorst Colloquia in volgorde van aanmelding - tot een maximum van 240 deelnemers - en op basis van de volgende selectiecriteria:

  • Voor leden van het Forum Vlaamse Longartsen en/of de Belgische Vereniging voor Pneumologie is maximaal een 45-tal plaatsen beschikbaar, waarvan er 10 plaatsen beschikbaar zijn voor arts-assistenten;
  • Nederlandse arts-assistenten kunnen in Veldhoven deelnemen indien zij in de laatste twee jaar van hun opleiding tot longarts zijn;
  • Voor Physician assistants (niet in opleiding) zijn een 2-tal plaatsen beschikbaar zowel in Veldhoven als in Blankenberge
  • De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Voor het Colloquium Vlaamse Longartsen in Blankenberge geschiedt de inschrijving door het Forum Vlaamse Longartsen, eveneens in volgorde van aanmelding - tot een maximum van 160 deelnemers - en op basis van de volgende selectiecriteria:

  • leden van het Forum Vlaamse Longartsen en/of van de Belgische Vereniging voor Pneumologie genieten de voorkeur boven niet-leden;
  • voor leden van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose is maximaal een 50-tal plaatsen beschikbaar;
  • binnen de groep 'geïnteresseerde niet-longartsen' zal de voorkeur worden gegeven aan degenen, die in een aangrenzend specialisme werkzaam zijn en zich vooral bezig houden met longziekten.

 

Bevestiging van deelname of weigering door overboeking wordt meegedeeld vóór 25 oktober 2018 (NL) of 31 december 2018 (B).

Accreditering

Beide uitvoeringen van het Colloquium komen in aanmerking voor accreditatie zowel voor het Belgische als voor het Nederlandse systeem. De accreditering wordt respectievelijk voor Nederlandse artsen via het GAIA-systeem en voor Belgische artsen via het RIZIV in hun dossier ingevoerd.

Voor het colloquium in Veldhoven zijn maximaal 20 punten te behalen, opgebouwd uit: aanwezigheid tijdens congres (12 punten) en inleveren verplichte voortoets (8 punten).

Voor het colloquium te Blankenberge wordt bij het RIZIV accreditering aangevraagd voor deelname aan het colloquium.

Algemene informatie

Data

22 (’s avonds), 23 en 24 november 2018 in Nederland
7 (’s avonds), 8 en 9 februari 2019 in Vlaanderen

Plaatsen

Conference Hotel Koningshof
Locht 117
NL 5504 RM Veldhoven
T (0031) (0)40 253 74 75

Congrescentrum 'Floréal Club'
Koning Albertlaan 59
B-8370 Blankenberge
T (0032) (0)50 43 21 11

Cursusleiders
Jolanda Kuijvenhoven (NL)
Marcel Veltkamp (NL)
Eric Derom (B)

Maximum aantal deelnemers
240 voor de uitvoering in Nederland
160 voor de uitvoering in België

Uiterste inschrijfdatum
12 oktober 2018 (voor Veldhoven)
1 december 2018 (voor Blankenberge)

Kosten
In Nederland als Vlaanderen bedraagt het inschrijvingsgeld inclusief syllabus, maaltijden en logies op basis van een kamer voor één persoon:

Veldhoven
575 euro voor longartsen
475 euro voor arts-assistenten in opleiding tot longarts

Blankenberge
500 euro voor longartsen*
400 euro voor arts-assistenten in opleiding tot longarts*
500 euro voor geïnteresseerde, niet longartsen
* 50 euro reductie voor leden van het Forum Vlaamse Longartsen 

Informatie
Secretariaat Bronkhorst Colloquia: E-mail: constance@nvalt.nl 
Secretariaat Forum Vlaamse Longartsen: E-mail: info@vlaamselongartsen.org