27 november 2020

Beste collega’s,

 

Hopend op een wat sneller neerwaartse spiraal van het aantal COVID patiënten in het ziekenhuis wil ik jullie graag weer op de hoogte brengen van de laatste Covid en non-Covid wetenswaardigheden:

Covid

 1. De laatste ontwikkelingen ten aanzien van de studieresultaten omtrent Remdesivir zijn uitvoerig besproken tijdens de laatste vergadering van het FMS expertiseteam Behandeling van Covid deze week. De conclusie is om, samen met de SWAB, voorlopig vast te houden aan de aanbeveling dat Remdesivir in geselecteerde gevallen (low flow oxygen) kan worden overwogen bij Covid. Dit lijkt niet direct dezelfde aanbeveling als die van de WHO afgelopen week, maar bij verdere verdieping in de WHO tekst kan worden geconcludeerd dat de “zwakke aanbeveling tegen het gebruik” eigenlijk hetzelfde is als de aanbeveling dat gebruik in geselecteerde gevallen kan worden overwogen. De WHO aanbeveling is ook niet gebaseerd om nieuwe evidence maar op een samenvatting van de al bestaande evidence. Elk ziekenhuis kan voorlopig zelf de afweging maken of het de moeite waard lijkt Remdesivir voor dit moment in het therapeutisch arsenaal te houden, waarbij het veronderstelde voordeel van Remdesivir (iets kortere opnameduur) wellicht ook anders gewogen kan gaan worden bij minder beddenschaarste. Wellicht aardig om daar spoedig nog eens via een NVALT Zoom bespreking met elkaar over in discussie te gaan.  
 2. Ook de mediaberichten omtrent Tocilizumab hebben de gemoederen uiteraard bezig gehouden. Als expertiseteam begrijpen we dat een internationale bevinding (de resultaten vanuit de REMAP-CAP studie) spoedig het licht moeten zien, maar we kunnen ons pas gaan richten op een aanbeveling voor of tegen het gebruik (en ook in relatie tot andere immuunsuppressie zoals dexamethason) als de resultaten “peer-reviewed” zijn en volledig beschikbaar. Daarnaast is het wachten ook nog op de resultaten van andere studies zoals de EMPACTA en COVACTA studie.
 3. Met financiële ondersteuning van enkele farmaceutische bedrijven zullen wij als NVALT op korte termijn de beschikking hebben over ongeveer 1250 saturatiemeters, te gebruiken voor homemonitoring (Covid en non-Covid). De criteria voor het thuis monitoren tijdens de eerste fase van Covid (beperken ziekenhuisinstroom) en het vervroegd ontslaan van Covid patiënten naar huis of naar een VVT instelling (bevorderen van de uitstroom) worden thans nog verder uitgewerkt. Belangrijk onderdeel daarbij is uiteraard de monitoring van de saturatie. Hierbij de oproep aan iedereen om het te melden bij ons bureau als er voor een (onderzoeks)project op deze gebieden of buiten Covid om veel saturatiemeters gebruikt kunnen worden, zodat we ze gestructureerd ter beschikking kunnen stellen.
 4. Er zal spoedig nader overleg plaats vinden met zowel de huisartsen als de verpleeghuisartsen over het gebruik van dexamethason in de thuissituatie bij patiënten die bij voorkeur thuis behandeld worden, maar wel extra zuurstof nodig hebben (denk aan verpleeghuis patiënten). Wees er dus op bedacht dat er soms een patiënt op de SEH kan komen die al enige dagen dexamethason achter de rug heeft.
 5. Op 8 december zal een FMS prioriteringsbijeenkomst multidisciplinaire COVID-19 kennisagenda plaatsvinden met de volgende vertegenwoordigers vanuit de NVALT, met dank aan het enthousiasme van onze Covid klankbordgroep.
  1. Henk Kramer Groep 1: COVID-19 Infectiepreventie & Diagnostiek
  2. Leon van den Toorn Groep 2: COVID-19 Pathogenese & Behandeling (medicamenteus en niet-medicamenteus)
  3. Bram van der Borst  Groep 3: COVID-19 Prognose & Nazorg
  4. Wouter de Jong  Groep 4: Uitgestelde, afgeschaalde of vermeden reguliere zorg als gevolg van COVID-19

Non-Covid

 1. Wellicht hebben jullie al nieuws vernomen omtrent het nieuwe preferentiebeleid van de zorgverzekeraars met betrekking tot de inhalatiemedicatie. Diverse bezorgde reacties vanuit de longartsen hebben ons hierover al bereikt. Recent hebben wij als bestuur de sectie astma en allergie, zowel als de sectie COPD, om een officiële reactie gevraagd die wij als bestuur mede kunnen ondertekenen. Hierbij derhalve het verzoek aan genoemde secties om aan deze reactie voorrang te verlenen, gezien de urgentie.
 2. Deze week is door het Trimbos instituut het stopsprookje gelanceerd, te bekijken via de link het stopsprookje. Parallel daaraan hebben we als NVALT onze steun uitgesproken voor  de breed gedragen intentieverklaring maak de zorg rookvrij en hebben we tevens een brief naar de Kamercommissie VWS over de e-sigaret medeondertekend (zie de bijlage).
 3. Het Zorginstituut is in de afgelopen weken enige malen op bijzondere wijze in het nieuws geweest. Dit is aanleiding geweest om een officiële reactie te geven vanuit onze sectie ademhalingsstoornissen tijdens de slaap, ondersteund door het bestuur en tevens ondersteund door het bestuur van de KNO vereniging en neurologie vereniging. Eenzelfde reactie is tevens verstuurd naar, en door ondergetekende besproken met, het FMS bestuur, met als strekking dat we onze zorgen kenbaar wilden maken over de “handelswijze” van het ZIN, waarbij velen zich de uitspraken van bestuursvoorzitter Sjaak Wijma (zoals: “de bezem moet door het basispakket”, en het aanpakken van onzinnige zorg is “een feest”) zullen herinneren, in aansluiting op eerder al geventileerde uitspraken van NZa voorzitter Marjan Kaljouw. Het item is hoog op de agenda van het FMS bestuur gezet en zal tevens worden besproken tijdens de komende FMS ALV.
 4. Er wordt op korte termijn een afspraak gepland met de zorgverzekeraars om ervaringen uit te wisselen omtrent het dossier Concentratie en Spreiding van Zorg, zoals we dat destijds met ZN hebben gedeeld. We zijn als bestuur zeer benieuwd of de door de secties opgestelde documenten van nut zijn geweest voor de gesprekken tussen de zorgverzekeraars en de zorginstellingen. Ik hou jullie daarover uiteraard op de hoogte.

Rest mij jullie allen weer een mooi en gezond weekend te wensen!

Leon M. van den Toorn, voorzitter