04 juli 2020

Beste collega’s,

 

Na de woelige Corona maanden stevenen we al weer af op de zomerperiode waarin we deels onze “normale” bezigheden weer oppakken maar ons tevens opmaken voor een eventuele tweede golf in het najaar, ook al blijft het gissen of en hoe deze golf ons land zal overspoelen. In deze laatste nieuwsbrief van het NVALT bestuur voor de zomermaanden zal ik echter grotendeels de Corona even de Corona laten en jullie voorzien van de laatste andere wapenfeiten vanuit de NVALT;

 

  1. Zoals eerder aangekondigd zal de Algemene Ledenvergadering van de NVALT dit jaar via een ZOOM meeting plaats vinden in de avonduren op 1 oktober, direct vooraf gegaan door een verslag vanuit alle secties naar aanleiding van de laatste sectievergadering, waarbij alle sectievoorzitters cq –secretarissen een korte voordracht zullen geven over het jaarplan van de sectie. De sectiebesturen hebben hier inmiddels een aparte mail over ontvangen, met daarin de vragen die we graag beantwoord zien. Zowel de genoemde nabespreking als de ALV zal virtueel toegankelijk zijn voor alle leden, dus noteer svp de avond van 1 oktober alvast in de agenda!
  2. Op 24 juni heeft het NVALT bestuur elkaar voor het eerst weer “live” ontmoet tijdens de inmiddels bekende jaarlijkse visionaire dag, die weer veel ideeën en plannen voor de toekomst heeft opgeleverd, als we elkaar tenminste goed verstaan hebben tijdens de dag bij een onderlinge afstand van ongeveer drie meter. De onderwerpen e-health, NVALT research en verdere professionalisering van het het NVALT bureau en –bestuur zullen uitvoerig worden toegelicht tijdens de komende ALV.

  3. De enquête met betrekking tot de evaluatie van de COVID maanden heeft veel nuttige informatie en suggesties opgeleverd, waarvoor onze dank. Deze informatie en suggesties zullen uiteraard door het bestuur worden meegenomen en tevens besproken worden binnen de FMS. Enkele statistieken vinden jullie in de bijlage. Als bestuur hebben we uit de opgegeven antwoorden geconcludeerd dat de samenwerking met andere specialisten over het algemeen goed was, het aantal bedden en personeel uiteindeiljk afdoende, de werkdruk acceptabel, maar de schade voor de non-COVID zorg aanzienlijk. Daarnaast waren er opmerkingen over de zichtbaarheid van de NVALT in de beginfase van de pandemie. Uiteraard nemen we dit ter harte. Vermeldenswaard is hierbij dat we inderdaad als NVALT steeds hebben moeten “strijden” voor een “podiumplaats” bij de webinars en in de leidraadwerkgroepen, een strijd die zich voor jullie vaak achter de schermen heeft afgespeeld. Ik denk te kunnen concluderen dat we richting het einde van de periode steeds beter zijn geslaagd in het positioneren van de NVALT, maar uiteraard betreft dit hier slechts onze eigen perceptie. Ook waren er hier en daar opmerkingen over (het gebrek aan) regionale samenwerking. Ook hier zullen we extra aandacht aan gaan besteden, voor zover dit binnen onze reikwijdte ligt.

  4. Rest mij jullie allen een prachtige zomer te wensen met veel mooi weer, fijne vakanties en afwezigheid van virussen!

Leon van den Toorn 
Voorzitter