Gecombineerd lidmaatschap De Jonge Specialist en de NVALT

Middels dit schrijven willen we de AIOS graag een update  geven over het voornemen om het lidmaatschap van de NVALT door AIOS te combineren met een lidmaatschap van De Jonge Specialist.

Oprichting Federatie van Medisch Specialisten

Dit jaar is de Orde van Medisch Specialisten opgeheven en overgegaan in de Federatie van Medisch Specialisten. Inmiddels is iedere medisch specialist die lid is van zijn of haar wetenschappelijke vereniging ook aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten. Dit geldt dus ook voor alle longartsen.

Alle zaken die specialisme overstijgend zijn, worden binnen de federatie besproken. Daaronder vallen ook allerlei zaken die ons als AIOS aangaan (denk aan opleidingsverkorting, aantal opleidingsplekken, jonge klaren problematiek etc.). De invloed van de losse wetenschappelijke verenigingen zal waarschijnlijk minder gaan worden. Binnen de federatie zullen de afspraken gemaakt worden en voor de ‘buitenwereld’ is er dus nog één gesprekspartner wanneer het medisch specialistische zaken betreft. Er komen vier raden van aandachtsgebieden: beroepsbelangen, kwaliteit, opleiding en wetenschap. Gezien de doelstellingen en werkzaamheden van deze federatie is een intensieve samenwerking met De Jonge Specialist natuurlijk van belang. De AIOS worden formeel namelijk niet vertegenwoordigd binnen de federatie. De federatie heeft aangegeven dat AIOS een toehoorderschap kunnen hebben binnen de federatie (en daarmee betrokkenheid in alle raden), wanneer zij alle AIOS vertegenwoordigen.

De rol van De Jonge Specialist

De Jonge Specialist is de landelijke vereniging die de belangen van medisch specialisten in opleiding behartigt. Deze vereniging kent tot dusver een individueel lidmaatschap. Circa 50% van alle 6000 AIOS in Nederland is reeds lid van De Jonge Specialist.  De Jonge Specialist streeft momenteel naar een 100% lidmaatschapsgraad om de stem van de gehele groep AIOS te vertegenwoordigen binnen de Federatie Medisch Specialisten en ook de Landelijke Artsen in Dienstverband (LAD) en zo meer zeggenschap te verkrijgen. Er is reeds een goede binding tussen De Jonge Specialist en alle juniorverenigingen door de inrichting van de Raad Juniorverenigingen, waarin de AIOS van alle specialismen (ook wij vanuit de longziekten) zijn vertegenwoordigd. Iedere 2 maanden is er een vergadering waar de lopende zaken worden besproken en er over en weer wordt geïnformeerd en geadviseerd.

Belang van dubbel lidmaatschap (NVALT-De Jonge Specialist) voor AIOS

Het is voor AIOS natuurlijk belangrijk om betrokken te blijven bij de Federatie Medisch Specialisten en het is derhalve essentieel dat we onze krachten als AIOS bundelen om inspraak te behouden. Om de lidmaatschapsgraad van de Jonge Specialist zo hoog mogelijk te maken streven de besturen van alle juniorverenigingen samen met het bestuur van De Jonge Specialist naar een gecombineerd lidmaatschap. Dit is ook de wens van de Federatie Medisch Specialisten. Samen met de Raad Juniorverenigingen hebben we het afgelopen jaar nagedacht om dezelfde lijn van de medisch specialisten te volgen. Dit zou inhouden dat alle nieuwe AIOS die lid worden van hun wetenschappelijke vereniging (in ons geval de NVALT) ook automatisch lid zullen worden van De Jonge Specialist.

Voordelen dubbel lidmaatschap

Een dubbellidmaatschap (NVALT-De Jonge Specialist) voor alle AIOS is belangrijk, omdat:

  1. De Jonge Specialist dan kan spreken namens de gehele groep van medisch specialisten in opleiding;
  2. Er opgekomen kan worden voor de belangen op allerlei gebieden belangrijk voor AIOS zoals: individualisering van de opleiding, verkorting van de opleiding en arbeidsperspectief als jonge klare;
  3. Meer individuele leden meer zeggenschap geeft bij de CAO onderhandelingen, denk aan behoud van ORT of beleid rondom arbeidstijden en compensatieregelingen;
  4. De Jonge Specialist namens de AIOS zitting kan nemen in het bestuur van de Federatie Medisch Specialisten en bestuur van de LAD en daardoor een volwaardige gesprekspartner voor partijen zoals de KNMG, NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen), VvAA en ministerie van VWS zijn.

Bovendien hebben leden van De Jonge Specialist tal van individuele voordelen zoals rechtsbijstand bij zaken rondom de opleiding (geschillen, individuele arbeidsvoorwaarden), juridisch advies, deelname aan de AIOS Upgrade en abonnement op Medisch Contact en Magazine De Jonge Specialist. Ook ben je automatisch lid van de LAD, aangesloten bij de KNMG en verbonden met de Federatie Medisch Specialisten. Voor een volledig overzicht van de voordelen van het lidmaatschap van De Jonge Specialist, bezoek dan de website: www.dejongespecialist.nl.

Kosten van een dubbel lidmaatschap

De precieze uitwerking van een dergelijk dubbellidmaatschap, denk met name aan lidmaatschapscontributie, is momenteel onderwerp van discussie. Het lidmaatschap van De Jonge Specialist kost momenteel namelijk 140 euro per jaar. Bij een 100% lidmaatschap van alle AIOS zal de contributie waarschijnlijk wel verlaagd worden. Aangezien het lidmaatschap van de NVALT (noodzakelijk voor o.a. landelijk cursorisch onderwijs) verplicht is voor alle AIOS longziekten, worden de kosten in veel klinieken vergoed vanuit het opleidingsbudget/leerhuis. We streven ernaar dat dit ook gaat gelden voor het gecombineerde lidmaatschap. Op de NVALT site is het document ‘vergoedingen in het kader van de opleiding tot longarts’ te vinden.

Een andere optie is het lidmaatschap deels via je werkgeversbijdrage terug te vorderen omdat dit lidmaatschap een beroepsvereniging/vakbondslidmaatschap betreft.

Namens het bestuur van De Jonge Specialist en de NVALT sectie AIOS,

Ben Tomlow, bestuurslid DJS, longarts i.o., mede namens

Richard Schol, Voorzitter Raad Juniorverenigingen, kinderarts i.o.

Bianca van Veggel, voorzitter NVALT AIOS bestuur

Marthe Paats, lid NVALT AIOS bestuur

 

Belangrijkste punten:

  • In 2015 is de Orde van Medisch Specialisten opgeheven en overgegaan in de Federatie van Medisch Specialisten.
  • De Jonge Specialist (DJS) is de landelijke vereniging die de belangen van medisch specialisten in opleiding behartigt.
  • Het is van belang dat AIOS naast lid van hun juniorvereniging ook lid zijn van DJS om zo vertegenwoordigd te zijn binnen de Federatie van Medisch Specialisten. Een dubbellidmaatschap NVALT-DJS is derhalve zeer aan te bevelen.

Helaas brengt een dubbellidmaatschap extra contributiekosten met zich mee. Met de precieze uitwerking hiervan zijn het NVALT AIOS bestuur en DJS momenteel bezig