Kwaliteitsdocumenten

Kwaliteitsdocumenten vindt u onderaan deze pagina.

 

Uitgangspunten Kwaliteitsbeleid NVALT

Inleiding

In deze notitie staat het kader van het kwaliteitsbeleid van de NVALT verwoord. Het is het resultaat van de afgelopen maanden gevoerde discussies van het bestuur en andere NVALT-geledingen over professionalisering van het kwaliteitsbeleid. Aanleiding voor het opstellen van deze beleidsnotitie is de steeds verdere uitbreiding en de toenemende complexiteit van het takenpakket waarmee de NVALT zich in het kader van het kwaliteitsbeleid geconfronteerd ziet.

Zaken als het visiteren van niet-opleidingspraktijken, het ontwikkelen van richtlijnen, het accrediteren van bij- en nascholingsactiviteiten en het op korte termijn gaan her registreren van longartsen zijn activiteiten die de laatste jaren dit takenpakket hebben vergroot en/of ook verder zullen vergroten. Daarnaast dienen ook de al van oudsher bestaande taken in het kader van opleiding blijvend goed te worden uitgevoerd en gecoördineerd.

De NVALT geeft in deze notitie aan waar ze haar inspanningen op wil richten de komende jaren als het gaat om het verder verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg zoals deze wordt geleverd door haar leden, de longartsen in Nederland. Dat de uitvoering van dit plan vraagt om een professionele aanpak moge duidelijk zijn. Overwegingen van het bestuur hierover staan in hoofdstuk vijf van deze notitie beschreven. Het door de zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten/consumenten gevoerde landelijke kwaliteitsbeleid benadrukt de verantwoordelijkheid van de NVALT en andere beroepsverenigingen, voor de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid.

De overheid bevestigt dit door (her)formulering van de wetgeving op dit terrein en door verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van het kwaliteitsbeleid te leggen bij de direct betrokken partijen. Inherent aan het (uit)voeren van het kwaliteitsbeleid is dat overheid en samenleving inzage krijgen in de resultaten van de geleverde inspanningen. Met het opstellen van deze beleidsnotitie wil de NVALT blijk geven van een resultaatgerichte en open opstelling naar alle betrokkenen: haar leden, haar samenwerkingspartners en overheid en samenleving. Te zijner tijd zal worden gerapporteerd in hoeverre het geformuleerde beleid is gerealiseerd.