Gedragscode samenwerking NVALT met farmaceutische industrie

 Aanleiding

De NVALT werkt met vele partijen en organisaties samen om haar doelen te bereiken. Dit kunnen onder andere maatschappelijke organisaties zijn, collega-verenigingen en koepelorganisaties. Ook met het bedrijfsleven werkt de NVALT mee samen; dit zijn veelal farmaceutische bedrijven. Farmaceutische bedrijven en de NVALT hebben een gemeenschappelijke doelstelling om de kwaliteit van zorg te blijven ontwikkelen.

De NVALT heeft de kennis, expertise en ervaring van de longartsen en de bedrijven kunnen bijdragen in kennis en middelen. Een samenwerking tussen de NVALT en farmaceutische bedrijven is erop gericht om samen sterke punten in te brengen en afspraken te maken over de kosten. Om deze samenwerkingen helder en volgens de regels te laten verlopen, is deze code opgesteld met als doel transparant te zijn over de kaders van een dergelijke samenwerking.

Voorwaarden

Alle activiteiten die de NVALT uitvoert, zijn erop gericht de kwaliteit van longzorg in Nederland op een hoog niveau te hebben én te houden. De leden van de NVALT leveren dagelijks deze zorg. Kennis

Alle activiteiten die de NVALT uitdeling en verspreiding vanuit de vereniging naar longartsen, andere specialisten en patiënten is dan ook van wezenlijk belang én nodig. Zo zijn congressen en scholingen noodzakelijk om de kwaliteit van zorg actueel te houden, maar ook kennisdelen via tijdschriften is van wezenlijk belang.

Samenwerking tussen de NVALT en een farmaceutische bedrijf is mogelijk, wanneer het verenigbaar is met de doelen van de NVALT en aan de hieronder beschreven voorwaarden voldoet:

 • De NVALT conformeert zich naar de Gedragscode Geneesmiddelen Reclame <BIJLAGE 1>, dit kader wordt gehanteerd binnen de samenwerking;
 • De kaders van de Gedragscode Belangenverstrengeling zijn van kracht <BIJLAGE 2>;
 • De door de NVALT geaccordeerde kwaliteitsdocumenten zoals richtlijnen, zorgstandaarden en leidraden, met daarin aanbevelingen over bijvoorbeeld medicamenteuze behandelingen, zijn leidend. De NVALT is daarmee onafhankelijk van farmaceutische bedrijven en onpartijdig. De NVALT hanteert bij de beleidscommissie kwaliteit en commissie richtlijnen de Leidraad NVALT belangenverstrengeling uit 2020, waardoor dit geborgd is <Leidraad omgaan met belangenverstrengeling.pdf (nvalt.nl) >;
 • Wetenschappelijke en inhoudelijke onafhankelijkheid van de NVALT is vereist, oneigenlijke beïnvloeding is niet toegestaan;
 • Bij gesponsorde congressen, is multi-sponsoring een vereiste;
 • Multisponsoring voor scholingen, congressen, webinars en symposia georganiseerd door de NVALT is een vereiste.
 • Voor accreditatie van nascholingen, congressen, webinars en symposia die georganiseerd worden onder een andere verantwoordelijkheid dan de NVALT, waarvoor reeds voor of in 2022 accreditatie werd toegekend, zal de NVALT adviseren multisponsoring te onderzoeken.
 • Voor nascholingen, congressen, webinars en symposia die georganiseerd worden onder een andere verantwoordelijkheid dan de NVALT, zal vanaf 2023 het dringende advies geven multisponsoring te gaan onderzoeken en in te zetten indien mogelijk.

Wat is uitgesloten van samenwerking met de farmaceutische industrie en NVALT

 • De NVALT werkt niet mee aan reclame-uitingen;
 • De NVALT plaatst geen folders of advertenties op verenigings-website;
 • De NVALT plaatst geen patiënten informatiemateriaal met betrokkenheid van farmaceutische industrie op de verenigingswebsite.