Wat zijn richtlijnen?

Richtlijnen zijn vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg. Deze zijn wetenschappelijk onderbouwd en landelijk geldend. Richtlijnen bieden artsen en andere zorgverleners ondersteuning bij de klinische besluitvorming. De richtlijnen zijn evidence based. Ze worden door de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) geautoriseerd volgens een vaststaande procedure.

Juridische betekenis van richtlijnen

Richtlijnen bevatten aanbevelingen van algemene aard. Het is mogelijk dat deze aanbevelingen in een individueel geval niet van toepassing zijn. Er kunnen zich feiten of omstandigheden voordoen waardoor het wenselijk is dat in het belang van de patiënt van de richtlijn wordt afgeweken. Wanneer van een richtlijn wordt afgeweken, dient dit beargumenteerd gedocumenteerd te worden. De toepasbaarheid en de toepassing van de richtlijnen in de praktijk is de verantwoordelijkheid van de behandelende arts.De NVALT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onvolkomenheden in de richtlijnen. Elke medicus blijft zelf verantwoordelijk voor zijn beroepsuitoefening. 

De richtlijnen zijn samengesteld op basis van de stand van de wetenschap op het moment van publicatie. Gewijzigde wetenschappelijke inzichten worden meegenomen in de revisie van de richtlijnen.

Richtlijnen zijn opgenomen in de Richtlijnendatabase

Alle actuele richtlijnen zijn ondergebracht in de Richtlijnendatabase. Deze is modulair opgezet, waarbij per module een onderwerp besproken wordt, inclusief aanbevelingen. Op de tabbladen 'Onderbouwing' en 'Overwegingen' vindt u de motivatie voor de aanbevelingen. U kunt makkelijk schakelen tussen gerelateerde modules/richtlijnen, ook van andere wetenschappelijke verenigingen. De database vereenvoudigt verder het vinden van aanverwante informatie, zoals patiënteninformatie en indicatoren.

Wilt u nieuwe publicaties onder de aandacht brengen van de richtlijnwerkgroep, dan kan dat, na inloggen, via de 'Commentaar'-knop. De richtlijn verandert zo in een levend document dat snel aangepast wordt als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.