Wat is de NVALT?

De NVALT (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose) is de vereniging van longartsen en longartsen in opleiding in Nederland. De organisatiegraad van longartsen in Nederland is bijna 100%. De vereniging van sociaal geneeskundigen tuberculosebestrijding, werkzaam bij de GGD, is een sectie van de NVALT. Ook andere specialisten met belangstelling voor longziekten en/of tuberculose kunnen lid zijn, zoals kinderartsen, allergologen, klinisch fysiologen en internisten. De NVALT is opgericht op 21 mei 1908. Het aantal leden bedraagt momenteel ruim 1000.

Wat is de doelstelling van de NVALT?

Volgens de statuten stelt de NVALT zich ten doel:

  • de bevordering van de studie van longziekten en tuberculose in de meest uitgebreide zin (wetenschapsbeleid)
  • de behartiging van geneeskundige belangen op dit gebied en van de maatschappelijke belangen van de leden

Als zodanig is de NVALT aanspreekpunt voor alle beroepsinhoudelijke en maatschappelijke aangelegenheden die het specialisme Longziekten betreffen. De vereniging heeft een belangrijke taak op het terrein van de kwaliteit van zorg voor de longpatiënt door de individuele longarts hierin ondersteuning te geven. Dit laatste wordt bereikt door periodieke visitaties van alle longklinieken, het opstellen van richtlijnen, de opleiding tot longarts, de nascholing van longartsen en de herregistratie. De individuele longarts blijft de verantwoordelijkheid houden voor de kwaliteit van de aan de patiënt geleverde zorg.

Werkwijze

De vereniging kent een groot aantal commissies en secties, waaraan de leden vrijwel belangeloos meewerken. Commissies hebben vooral een beleidsmatige taak zoals op het terrein van opleiding, onderwijs, nascholing, beroepsbelangen, visitaties, richtlijnen, e.d. Secties houden zich bezig met een specifiek onderdeel van de longgeneeskunde, zoals longkanker, interstitiële longaandoeningen, endoscopie, infectieziekten, etc.
Voorstellen van het bestuur of commissie worden ingebracht in de ledenvergadering, die tweemaal per jaar plaats vindt. De vereniging heeft geheel uit eigen middelen een professioneel secretariaat met 4 medewerkers ingesteld ter ondersteuning van het bestuur, de commissies en de secties. Sinds oktober 2023 is het secretariaat gevestigd in de Domus Medica in Utrecht.